Prihláška a Cenník služieb:

 

 

Prihláška

Prihlášku je možné si vytlačiť, vypísať a doniesť na tréning.

alebo vyplnenú , oskenovanú a podpísanú poslať mailom.

e-mail: karateklubmedved@gmail.com

 

Stiahnuť Prihlášku za člena

 

Číslo účtu a Cenník služieb:

Názov účtu: Karate Klub MEDVEĎ

Tatra banka ,a.s. : č.účtu: 2947068373/1100

IBAN: SK5411000000002947068373

SWIFT:TATR SK BX

 

 

Ročné členské: 40€/Rok

Ročné členské treba uhradiť po podaní prihlášky za člena .

 

Po podaní prihlášky a zaplatení ročného členského sa stanete

 

provizórnymi členmi klubu.

 

Pri platení členského poprosím uviesť :

1,Variabilný symbol: dátum narodenia cvičenca: deň,mesiac,rok

2,Pre prijímateľa: uviesť meno cvičenca a napísať ročné členské

 

Ako provizórny člen klubu po zaplatení mesačného tréningového poplatku sa môžete zúčastňovať tréningov. 

Mesačný tréningový poplatok je potrebné uhradiť najneskor do 10 dňa v danom mesiaci.

 

Mesačný tréningový poplatok za športové karate: 

Prvý cvičenec:    28€/mesiac

Druhý cvičenec z rodiny:  /rodič,dieťa,súrodenec/ 22€/mesiac

Tretí a další cvičenec z rodiny:/rodič,dieťa,súrodenec/ 10€/mesiac 

Cvičenci , ktorí chodia nepravidelne, môžu využiť platbu za jednotlivé tréningy, cena za jeden tréning je 7€. 

 

 

Pri plateni mesačného tréningového poplatku poprosím uviesť tieto detaily:

1,Variabilný symbol: dátum narodenia cvičenca: deň,mesiac,rok

2,Pre prijímateľa: uviesť meno cvičenca a názov mesiaca za ktorý sa platí

 

Ako sa stane provizórny člen klubu riadnym členom?

 

Po zakúpení preukazu SZK , v ktorom sa uvedie klubova príslušnosť

 

Karate Klub MEDVEĎ, s podpisom predsedu klubu a pečiatkou klubu.

 

S platným preukazom SZK , ako riadny člen klubu sa môže zúčastňovať

 

súťaží karate, školení rozhodcov, školení trénerov, seminárov o karate atď.

 

 

Súťažné poplatky a štartovné:

Pri účasti cvičenca na súťažiach je potrebný platný preukaz SZK.

/Platnú lekársku prehliadku,nie staršiu ako rok,platnú ročnú známku atď/  

Štartovné a ostatné náklady spojené so súťažou sú  dané

podľa podmienok organizátora súťaže.

 

Poplatky za jednotlivé skúšky STV:

Pri účasti cvičenca na skúškach na jednotlivé stupne technickej vyspelosti,

skúšobný komisár oznámi  vopred /minimálne 14 dní/

podmienky účasti na skúškach.