Stanovy OZ

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA

  Článok 1

Názov a sídlo

1.1 Názov občianskeho združenia: Karate Klub MEDVEĎ

1.2 Sídlo občianskeho združenia: Budovateľská 1060/18, 82108 Bratislava  

Článok 2 Ciele  

2.1 Cieľom združenia je:  
 
Rozvoj členov v oblasti tradičného a športového karate a to na úrovni rekreačného,výkonnostného alebo vrcholového. Podpora a rozvoj telesného zdravia a osobnosti jednotlivcov, podpora a rozvoj športových voľnočasových aktivít a celkovej telesnej a duševnej kondície a zdravého životného štýlu. Podpora a rozvoj športových a pohybových aktivít osôb všetkých vekových kategórií, vrátane dospelých a seniorov s dôrazom na aktívne trávenie voľného času. Podpora výstavby športovísk, ihrísk, štadiónov, plavární, telocviční, tréningových centier a iných miest určených pre realizáciu rôznych druhov športov. Podpora a rozvoj športu všeobecne, a to ako amatérskeho tak aj profesionálneho, na regionálnej, národnej ale aj medzinárodnej úrovni. Podpora a rozvoj športových a pohybových aktivít detí a mládeže s dôrazom na aktívne a zmysluplné trávenie voľného času.


  2.2 Za účelom naplnenia tohto cieľa bude občianske združenie najmä – organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávacie, športové, spoločenské a kultúrne aktivity a podujatia, semináre a školenia, – realizovať publikačné a konzultačné aktivity, – presadzovať legislatívne zmeny na regionálnej a celoštátnej úrovni a – uskutočňovať iné podporné aktivity.

  Článok 3 Členstvo  

3.1 Členstvo v združení je dobrovoľné. Členom môže byť každá fyzická a právnická osoba, ktorá súhlasí so stanovami združenia.

3.2 Členstvo v združení vzniká prijatím člena príslušným orgánom na základe žiadosti uchádzača o členstvo.

3.3 Členovia združenia majú právo: – podieľať sa na činnosti združenia, – voliť a byť volený do orgánov združenia, – obracať sa na orgány združenia s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko, – byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov združenia.

3.4 Členovia združenia majú povinnosti – dodržiavať stanovy združenia, – pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci, – podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia, – platiť členské príspevky, – ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

3.5 Zánik členstva – vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení zo združenia, alebo dňom ústneho vyhlásenia o vystúpení na zasadnutí najvyššieho orgánu – úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby,
– zánikom združenia, – vyškrtnutím z dôvodu nečinnosti člena, – vylúčením najvyšším orgánom združenia, ak člen opätovne porušuje členské povinnosti, alebo z iných dôležitých dôvodov.  

Článok 4

Orgány združenia  

4.1 Orgánmi združenia sú – najvyšší orgán – Členská schôdza – štatutárny orgán – Predseda

4.2 Najvyšší orgán – schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky – volí a odvoláva všetky ostatné orgány, vrátane štatutárneho orgánu – schvaľuje plán činnosti a výročnú správu, schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení – schvaľuje prijatie nových členov, pokiaľ túto funkciu nedelegovalo inému orgánu – rozhoduje o zániku združenia zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením. – schádza sa minimálne raz do roka. Zvoláva ho štatutárny orgán, a to najmenej 10 dní vopred – najvyšší orgán tvoria všetci členovia združenia.

4.3 Najvyšší orgán je uznášaniaschopný, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov.

4.4 Štatutárny orgán zabezpečuje a riadi činnosť združenia medzi jednotlivými stretnutiami najvyššieho orgánu.

4.5 Funkčné obdobie štatutárneho orgánu sú 5 rok/y.

4.6 Štatutárny orgán koná v mene združenia tak, že ku svojmu menu uvedie svoju funkciu, názov združenia a vlastnoručný podpis.    

Článok 5

Zásady hospodárenia

  5.1 Združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom.

5.2 Zdrojmi majetku sú: členské príspevky, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb alebo orgánov verejnej správy.

5.3 Občianske združenie môže vyvíjať doplnkovú podnikateľskú činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, z ktorej zisk bude použitý na rozvoj cieľa a činností združenia.